Hizmetlerimiz
Skip Navigation Links.

Vergi Denetimi ve Tasdik

Şirketimiz uzman tasdik ekipleri ile 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, vergi mükelleflerinin kayıt ve belgelerini incelemekte ve raporlamaktadır. 
Denetimlerin temel amacı mükelleflerin vergiye uyum düzeylerini üst düzeye çıkarmak maksadıyla muhtemel hata ve risklerin belirlenmesi, ilgili yönetim organına iletilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
 
Tam Tasdik Hizmetleri
Tam tasdik hizmetleri, kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetlenerek işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine raporlanmasını ifade eder.
  • Bu kapsamdaki hizmetlerin unsurları aşağıdaki gibidir.
  • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluklarının denetimi.
  • Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin mevzuata uygunluklarının denetlenerek tasdik edilmesi.
  • Tam tasdik raporunun düzenlenmesi.
Vergi ve diğer ilgili mevzuattaki değişiklikler, sirküler ve açıklamalı sirküler raporlar vasıtasıyla düzenli olarak tam tasdik hizmeti sunulan mükelleflerimize e-mail yoluyla ulaştırılır.
 
Diğer Tasdik Hizmetleri
Sermayenin ödendiğinin tespiti
Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
TÜBİTAK - TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki
Kurumlar Vergisi'nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler
 

Copyright@2014 BMS Proje| Tüm Hakları Saklıdır