Hizmetlerimiz
Skip Navigation Links.

Transfer Fiyatlandırması

Transfer fiyatlandırmasına yönelik hizmetlerimiz, mevzuat hükümleri çerçevesinde gerek mükelleflerin yapması gereken hazırlıklarına yardımcı olunması ve gerekse transfer fiyatlandırması raporunun değerlendirilmesine analiz edilerek değerlendirilmesinde oluşmaktadır..

 

Yasal Düzenleme

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13. maddesi OECD standartları esas alan "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı" müessesesini düzenlemektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 41/5. maddesinde de paralel bir düzenlemeye yer verilmiştir.

Transfer fiyatlandırması uygulaması çerçevesinde; kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacaktır.

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılan kazançlar üzerinden durumuna göre cezalı olarak gelir ve kurumlar vergisi tarhiyatları yapılacaktır. Aynı şekilde gerçek kişi ortaklara dağıtıldığı kabul edilen kar payları üzerinden de cezalı olarak stopaj gelir vergisi tarhiyatı yapılabilecektir. Diğer taraftan örülü kazanç dağıtımına dair işlemin katma değer vergisinin konusuna girmesi halinde cezalı olarak katma değer vergisi tarhiyatı da söz konusu olabilecektir.

Transfer fiyatlandırmasına dair düzenlemeler çerçevesinde, mükelleflerin öncelikle faaliyet süreçlerini ve ekonomik verilerini analiz ederek, ilişkili kişilerle yapmakta oldukları işlemlere ilişkin fiyatın emsallerine uygun olduğunu göstermek üzere bir strateji oluşturmaları, bu stratejiyi ortaya koymaya yönelik bilgi ve belgeleri hazırlayacakları bir rapora konu etmeleri gerekmektedir.

Mükelleflerin oluşturdukları stratejileri ve bu stratejiler çerçevesinde hazırlayacakları raporu pazardaki tüm yapısal değişiklikleri dikkate almak suretiyle sürekli mahiyette revize etmeleri gerekeceği de tabiidir.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak "transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin form" doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar "yıllık transfer fiyatlandırması raporu" hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.

 

Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik Hizmetlerimiz

  • Şirketimiz transfer fiyatlandırması düzenlemesi ile ilgili olarak yurt dışı uygulamaları konusunda özel eğitim almış üstün teknik bilgiye sahip uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Bu alandaki hizmetlerimiz, müşterilerinin karşılaşabilecekleri risklerin belirlenerek bu risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
  • Sektörel bazda özel AMADEUS programı veri tabanından yararlanarak elde edilen karşılaştırmaları veriler işleme ilişkin yapısal özellikler de dikkate alınmak suretiyle analiz edilmekte ve transfer fiyatlandırmasına yönelik temel stratejiler oluşturulmaktadır.
  • Pazarın ve işletmenin yapısal özellikleri sürekli olarak değerlendirilmekte ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin stratejisi sürekli mahiyette revize edilmektedir.
  • Dar mükellefiyete tabi kurumların yurt dışındaki ana merkezleri tarafından oluşturulmuş bir transfer fiyatlaması stratejisi mevcutsa, bu politika ve yöntemlerin Türkiye'ye adaptasyonu.
  • Şirketlerin mevcut transfer fiyatlaması uygulamalarının analizi, grup transfer fiyatlaması uygulamalarının belgelendirilme sürecinin analizi ve risklerin belirlenmesi. İdare ile anlaşma usulünü tercih eden mükelleflerin başvurularına ilişkin hazırlıkların yürütülmesi ve anlaşma sürecinin yönetilmesi. Transfer fiyatlandırılması uyuşmazlıkları ile ilgili olarak Gelir İdaresi nezdinde ve yargı aşamasında destek hizmeti sunulması. .

 

 


Copyright@2014 BMS Proje| Tüm Hakları Saklıdır